3. Sebstversorgertreffen Burg Vlotho 1.02-3.02.2019